Thiết kế - Chế tạo - Khuôn mẫu
. Thiết kế các chi tiết theo yêu cầu
. Sản xuất gia công sản phẩm vật liệu bằng nhựa
. Sản xuất gia công sản phẩm vật liệu bằng cao su
. Thiết kế gia công chi tiết sản phẩm công nghiệp
. Tư vấn triển khai kế tạo mẫu
. Tư vấn dự toán kinh phí
. Tư vấn tính hiệu quả, khả thi